2.Білім туралы құжаттардың түрлері

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
1-қосымша

Білім туралы құжаттардың түрлері

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 07.06.2021 № 277 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Білім алушының тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын меңгергенін растайтын білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері:

      1) негізгі орта білім туралы аттестат;

      2) негізгі орта білім туралы үздік аттестат;

      3) негізгі орта білім туралы аттестат;

      4) жалпы орта білім туралы аттестат;

      5) жалпы орта білім туралы үздік аттестат;

      6) «Алтын белгі» жалпы орта білім туралы аттестат;

      7) техникалық және кәсіптік білім туралы диплом;

      8) техникалық және кәсіптік білім туралы үздік диплом;

      9) орта білімнен кейінгі білім туралы диплом;

      10) орта білімнен кейінгі білім туралы үздік диплом;

      11) кәсіптік даярлау туралы куәлік;

      12) бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы диплом;

      13) бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы үздік диплом;

      14) біліктілік берілетін жоғары білім туралы диплом;

      15) біліктілік берілетін жоғары білім туралы үздік диплом;

      16) магистр дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім диплом;

      17) іскерлік әкімшілік жүргізу докторы дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім диплом;

      18) резидентураны бітіргені туралы куәлік;

      19) интернатураны бітіргені туралы куәлік;

      20) магистр дипломына куәлік;

      21) қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы берілетін аттестат;

      22) профессор ғылыми атағы берілетін аттестат;

      23) философия (PhD) докторы (тану) дәрежесін беру диплом;

      24) бейіні бойынша доктор (тану) дәрежесін беру диплом;

      25) философия докторы (PhD) дәрежесі берілетін диплом;

      26) бейіні бойынша доктор дәрежесі берілетін диплом болып табылады.

      2. Білім алушының тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын меңгергенін растайтын білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың түрлері:

      1) бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы диплом;

      2) біліктілік берілетін жоғары білім туралы диплом;

      3) магистр дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом;

      4) іскерлік әкімшілік жүргізу магистрі дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом;

      5) іскерлік әкімшілік жүргізу докторы дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом;

      6) магистр дипломына куәлік;

      7) педагогикалық қайта даярлау туралы сертификат;

      8) философия докторы (PhD) дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом;

      9) бейіні бойынша доктор дәрежесі берілетін жоғары оқу орынан кейінгі білім туралы диплом болып табылады.

 Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 2-қосымша
 Нысан

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 14.03.2017 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Негізгі орта білім туралы аттестат

Негізгі орта білім туралы
АТТЕСТАТ
НОБ № _________________________
Осы аттестат
_____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)
(болған жағдайда)
______________________________ берілді
Ол _______ жылы
_____________________________________
_____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
___________________________________
бітірді және негізгі орта білімнің жалпы
білім беретін оқу бағдарламасын меңгерді
Директор_________/_________/
Директордың орынбасары ______/______/
Сынып жетекшісі _________/_________/
М.О.
______ жылғы «___» ____________ берілді
Елді мекен ______________________
Тіркеу нөмірі № _________________
АТТЕСТАТ
об основном среднем образовании
НОБ № ________________________
Настоящий аттестат выдан
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(при его наличии)
в том, что он (-а) в _____ году ____________
окончил (а) ______________________________
________________________________________
(полное наименование организации образования)
и освоил (-а) _____________________________
общеобразовательную учебную программу
основного среднего образования
Директор _______/________/
Заместитель директора _______/ ________/
Классный руководитель ________/ _________/
М.П.
Выдан «____» _________________ года
Населенный пункт ____________________
Регистрационный номер № ____________ Жүктеу
 Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 3-қосымша
 Нысан

Негізгі орта білім туралы үздік аттестат

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 14.03.2017 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Негізгі орта білім туралы үздік
АТТЕСТАТ
НОБ № _________________________
Осы аттестат __________________________
_____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)
(болған жағдайда)
____________________________берілді
Ол _______ жылы _____________________
_____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
______________________________________
бітірді және негізгі орта білімнің жалпы
білім беретін оқу бағдарламасын меңгерді
Директор_________/_________/
Директордың орынбасары _______/______/
Сынып жетекшісі _________/_________/
М.О.
______ жылғы «___» ______________ берілді
Елді мекен ______________________
Тіркеу нөмірі № _________________
АТТЕСТАТ
с отличием об основном среднем образовании
НОБ № ________________________
Настоящий аттестат выдан
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(при его наличии)
__________ в том, что он (-а) в ______ году
окончил (а) ___________________________
______________________________________
(полное наименование организации
образования)
и освоил (-а) ___ общеобразовательную
учебную программу основного среднего образования
Директор _______/____________/
Заместитель директора ________/ ________/
Классный руководитель _______/ ________/
М.П.
Выдан «____» _________________ года
Населенный пункт ____________________
Регистрационный номер № ____________ Жүктеу
 Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
4-қосымша
 нысан

Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 07.06.2021 № 277 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша (НОБ № ___ аттестатсыз жарамсыз)
____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
Оқыған кезінде ____________________________________
____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
мынадай білімін көрсетті:
қазақ тілі __________________________
қазақ әдебиеті __________________________
қазақ тілі мен әдебиеті __________________________
орыс тілі __________________________
орыс әдебиеті __________________________
орыс тілі мен әдебиеті _________________________
ана тілі __________________________
( ) әдебиеті __________________________
шетел тілі
(оқыту тілі) ___________________________
алгебра __________________________
геометрия __________________________
информатика __________________________
география __________________________
биология __________________________
физика __________________________
химия __________________________
дүние жүзі тарихы __________________________
Қазақстан тарихы __________________________
құқық негіздері __________________________
өзін-өзі тану __________________________
музыка __________________________
көркем еңбек __________________________
дене шынықтыру __________________________
таңдауы бойынша курстар __________________________
______________ факультативтік курстар бойынша бағдарламаны орындады.
Директор _______/ __________/
Директордың орынбасары _______/ ________/
Сынып жетекшісі _______/ ___________/
М.О.
Приложение к аттестату об основном среднем образовании (без аттестата НОБ № ___ недействительно)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
за время обучения в ___________________________
(полное наименование организации образования)
____________________________________
показал (-а) следующие знания:
казахский язык ________________________
казахская литература ________________________
казахский язык и литература ______________________
русский язык _______________________
русская литература _______________________
русский язык и литература _______________________
родной язык _______________________
( ) литература _______________________
иностранный язык
(язык обучения) ________________________
алгебра ________________________
геометрия ________________________
информатика _______________________
география _______________________
биология _______________________
физика _______________________
химия ________________________
всемирная история _______________________
история Казахстана ______________________
основы права ______________________
самопознание ______________________
музыка ______________________
художественный труд _______________________
физическая культура _____________________
курсы по выбору _____________________
Выполнил (-а) программу по факультативным курсам ________________
Директор ________/ ___________/
Заместитель директора _______/ ________/
Классный руководитель _______/ _______/
М.П. Жүктеу
 Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 5-қосымша
 Нысан

Негізгі орта білім туралы аттестат

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.05.2018 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Негізгі орта білім туралы АТТЕСТАТ Серия БТ № __________________
Осы аттестат ________жылы____________
(білім беру ұйымының (мектебінің)
толық атауы)_________________бітірген
____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (болған жағдайда)
______________________________берілді.
Директор _______/ __________/
Директордың орынбасары _______/ ______/
Сынып жетекшісі ________/ __________/
М.О.
Елді мекен __________________
_____ жылғы «___» _________ берілді.
Тіркеу нөмірі № ______________
АТТЕСТАТ об основном среднем образовании Серия БТ № __________________
Настоящий аттестат выдан_________________
фамилия, имя, отчество) (при его наличии)
________________________________
окончившему (-ей) в ______ году
__________________________
(полное наименование организации образования (школы))
Директор _________/ __________/
Заместитель директора _______/ _________/
Классный руководитель ________/ _______/
М.П.
Населенный пункт __________________
Выдан «____» _______________ года
Регистрационный номер № ___________ Жүктеу

      Осы нысанды толтыру бойынша түсіндірме: арнайы мектепте, арнайы сыныптарда және инклюзивті білім беру жағдайында жалпы білім беретін мектептерде ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға (жеңіл және орташа ақыл-ой кемістігі бар) арналған.

 Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
6-қосымша
 нысан

Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша

      Ескерту. Бұйрық 6-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.05.2018 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 07.06.2021 № 277 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша (БТ № ___ аттестатсыз жарамсыз) ___________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)) оқыған кезінде ____________________ (білім беру ұйымының толық атауы)
бітірді және мынадай білімін көрсетті:
қазақ тілі _______________________
Орыс тілі _______________________
оқу және тіл дамыту _______________________
математика _______________________
информатика _______________________
айналадағы әлем _______________________
жаратылыстану _______________________
география _______________________
Қазақстан тарихы _______________________
қоғам және құқық _______________________
тәртіп мәдениеті _______________________
бейнелеу өнері _______________________
музыка _______________________
әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау _________________
жалпы еңбекке даярлау _______________________
кәсіби-еңбекке баулу_______________________
бейімделген дене шынықтыру____________________
Директор _______/ __________/
Директордың орынбасары ______/ ______/
Сынып жетекшісі ________/ __________/
М.О.
Елді мекен _____________________
____ жылғы «___» ______берілді.
Тіркеу нөмірі № ______________
Приложение к аттестату об основном среднем образовании (без аттестата БТ № ___ недействительно) _________________________________ (фамилия, имя, отчество) (при его наличии)) за время обучения в ____________________ (полное наименование организации образования)
показал (-а) следующие знания:
казахский язык _______________________
русский язык _______________________
чтение и развитие речи _______________________
математика _______________________
информатика _______________________
мир вокруг _______________________
естествознание _______________________
география _______________________
история Казахстана _______________________
общество и право _______________________
культура поведения _______________________
изобразительное искусство _______________________
музыка _______________________
социально-бытовая ориентировка _________________
общетрудовая подготовка______________________
профессионально-трудовое обучение ______________
адаптивная физическая культура __________________
Директор _________/ __________/
Заместитель директора ______/ _____/
Классный руководитель ____/ _____/
М.П.
Населенный пункт _____________
Выдан «____» _______________ года
Регистрационный номер № ___________ Жүктеу

      Осы нысанды толтыру бойынша түсіндірме: арнайы мектепте, жалпы білім беретін мектептердегі арнайы сыныптарда ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға (жеңіл ақыл-ой кемістігі бар) арналған.

Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша

Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша (БТ № ___ аттестатсыз жарамсыз)
____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
____________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
бітірді және мынадай оқу пәндері бойынша оқытылды:
оқу, жазу және тіл дамыту _____________________
санау _____________________
айналадағы әлем _____________________
адам және әлем _____________________
тәртіп мәдениеті _____________________
бейнелеу өнері _____________________
музыка және ырғақ _____________________
әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау ____________________________________
шаруашылық еңбек _____________________
кәсіп _____________________
бейімделген дене шынықтыру _____________________
Директор _______/ __________/
Директордың орынбасары ___/ ____/
Сынып жетекшісі ______/ _______/
М.О.
Елді мекен __________________
_____ жылғы «___» _________ берілді.
Тіркеу нөмірі № ______________
Приложение к аттестату об основном среднем образовании (без аттестата БТ № ___ недействительно)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) окончил (-а)
____________________________________
(полное наименование организации образования (школы)) и обучался по следующим учебным предметам:
чтение, письмо и развитие речи ___________________
счет _______________________
мир вокруг _______________________
человек и мир _______________________
культура поведения _______________________
изобразительное искусство ______________________
музыка и ритмика _______________________
социально-бытовая ориентировка _________________
хозяйственный труд ______________________
ремесло ______________________
адаптивная физическая культура ______
Директор _______/ ________/
Заместитель директора _____/ _______/
Классный руководитель _____/ ______/
М.П.
Населенный пункт __________________
Выдан «____» _______________ года
Регистрационный номер № ___________ Жүктеу

      Осы нысанды толтыру бойынша түсіндірме: арнайы мектепте, жалпы білім беретін мектептердегі арнайы сыныптарда ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға (жеңіл ақыл-ой кемістігі бар) арналған.

Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша

Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымша
(БТ № ___ аттестатсыз жарамсыз)
_________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты) (болған жағдайда)
_________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
бітірді және мынадай оқу пәндері бойынша оқытылды:
Қазақ тілі _______________________
қазақ әдебиеті _______________________
орыс тілі _______________________
орыс әдебиеті _______________________
қазақ тілі мен әдебиеті _________________________________
орыс тілі мен әдебиеті _______________________
ана тілі _______________________
( ) әдебиеті _______________________
шетел тілі
(оқыту тілі) _______________________
математика _______________________
алгебра _______________________
геометрия _______________________
информатика _______________________
жаратылыстану _______________________
физика _______________________
химия _______________________
география _______________________
биология _______________________
дүниежүзі тарихы _______________________
Қазақстан тарихы _______________________
құқық негіздері _______________________
өзін-өзітану _______________________
музыка _______________________
көркем еңбек _______________________
дене шынықтыру _______________________
таңдауы бойынша курстар _______________________
факультативтік курстар бойынша бағдарламаны орындады.
Директор _______/ __________/
Директордың орынбасары ____/ _____/
Сынып жетекшісі _______/ _________/
М.О.
Приложение к аттестату об основном среднем образовании
(без аттестата БТ № ___недействительно)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество) (при его наличии)
окончил (-а) _________________________________
(полное наименование организации образования (школы)) и обучался по следующим учебным предметам:
казахский язык _______________________
казахская литература _______________________
русский язык _______________________
русская литература _______________________
казахский язык и литература ___________________
русский язык и литература ___________________
родной язык _______________________
( ) литература _______________________
иностранный язык
(язык обучения) _______________________
математика _______________________
алгебра _______________________
геометрия _______________________
информатика _______________________
естествознание _______________________
физика _______________________
химия _______________________
география _______________________
биология _______________________
всемирная история _______________________
история Казахстана _______________________
основы права _______________________
самопознание _______________________
музыка _______________________
художественный труд _______________________
физическая культура _______________________
курсы по выбору _______________________
выполнил (-а) программу по факультативным курсам __________
Директор ________/ _________/
Заместитель директора ____/ _____/
Классный руководитель __/ ____/
М.П. Жүктеу

      Осы нысанды толтыру бойынша түсіндірме: жеке бағдарламалар бойынша инклюзивті білім беру жағдайында жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген) бекітілген тиісті деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында қарастырылған оқу пәндерінің көлемін меңгермеген ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға (жеңіл және орташа ақыл-ой кемістігі бар) арналған. Оқытылмаған пәндер бойынша «оқытылмады» сөзі жазылады.

 Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 7-қосымша
 Нысан

      Ескерту. 6-қосымшаның оң жақ бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.05.2018 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Жалпы орта білім туралы аттестат

Жалпы орта білім туралы
АТТЕСТАТ
ЖОБ № ___________________
Осы аттестат
___________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)
(болған жағдайда)
__________________________________ берілді. ол _____________ жылы _____________________
___________________________________________
(білім беру ұйымының толық атауы)
бітірді және жалпы орта білімнің жалпы білім
беретін оқу бағдарламасын меңгерді.
Директор _________/ __________/
Директордың орынбасары ______/ ___________/
Сынып жетекшісі ____________/ __________/
М.О.
________ жылғы «___» _____________ берілді.
Елді мекен _________________________
Тіркеу нөмірі № ____________________
АТТЕСТАТ
об общем среднем образовании
ЖОБ № ______________________
Настоящий аттестат выдан
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(при его наличии)
_________ в том, что он (-а) в _____ году
окончил (-а) ____________________________
_________________________________________
(полное наименование организации
образования)
и освоил (-а) _______ общеобразовательную
учебную программу общего среднего
образования.
Директор ___________/ _____________/
Заместитель директора _______/ ________/
Классный руководитель _________/ ______/
М.П.
Выдан «_____» _______________ года
Населенный пункт _________________
Регистрационный номер № __________ Жүктеу
 Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 8-қосымша
 Нысан

      Ескерту. 7-қосымшаның оң жақ бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.05.2018 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Жалпы орта білім туралы үздік аттестат

Жалпы орта білім туралы үздік АТТЕСТАТ ЖОБ № ______________________ Осы аттестат _________________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты) (болған жағдайда) _______________________________ берілді. ол ___________ жылы _____________________ _________________________________________ (білім беру ұйымының толық атауы) бітірді және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламасын меңгерді. Директор _________/ __________/ Директордың орынбасары ______/ __________/ Сынып жетекшісі ______________/ _________/ М.О. ________ жылғы «___» ____________ берілді. Елді мекен _______________________ Тіркеу нөмірі № __________________АТТЕСТАТ с отличием об общем среднем образовании ЖОБ № _________________________ Настоящий аттестат выдан ___________________________________________ (фамилия, имя, отчество) (при его наличии) __________ в том, что он (-а) в ______ году окончил (-а) ______________________________ ___________________________________________ (полное наименование организации образования) и освоил (-а) _________ общеобразовательную учебную программу общего среднего образования. Директор ___________/ _____________/ Заместитель директора ________/ _________/ Классный руководитель _________/ _________/ М.П. Выдан «_____» _____________ года Населенный пункт ___________________ Регистрационный номер № _______________ Жүктеу
 Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына 9-қосымша
 Нысан

      Ескерту. 8-қосымшаның оң жақ бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.05.2018 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Жалпы орта білім туралы аттестат Алтын белгі

Жалпы орта білім туралы АТТЕСТАТ АЛТЫН БЕЛГІ ЖОБ № __________________ Осы аттестат ___________________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты) (болған жағдайда) __________________________________ берілді. ол _____________ жылы _____________________ ___________________________________________ (білім беру ұйымының толық атауы) бітірді және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламасын меңгерді. Директор _________/ __________/ Директордың орынбасары ________/ _________/ Сынып жетекшісі ______________/ ________/ М.О. ________ жылғы «___» ____________ берілді. Елді мекен _______________________ Тіркеу нөмірі № __________________АТТЕСТАТ об общем среднем образовании АЛТЫН БЕЛГІ ЖОБ № ___________________ Настоящий аттестат выдан _________________________________________ (фамилия, имя, отчество) (при его наличии) _____ в том, что он (-а) ___ в _____ году окончил (-а) ____________________________ _________________________________________ (полное наименование организации образования) и освоил (-а) общеобразовательную учебную программу общего среднего образования. Директор ___________/ _____________/ Заместитель директора _______/ ______/ Классный руководитель ________/ _______/ М.П. Выдан «_____» __________________ года Населенный пункт _________________ Регистрационный номер № __________ Жүктеу
 Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 28 қаңтардағы
№ 39 бұйрығына
10-қосымша
 нысан

Жалпы орта білім туралы аттестатқа қосымша

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 07.06.2021 № 277 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Жалпы орта білім туралы
аттестатқа қосымша
(ЖОБ № ________ аттестатсыз жарамсыз) ________________________
тегі, аты, әкесінің аты)(болған жағдайда)
___________________________________
_____________________ оқыған кезінде
(білім беру ұйымының толық атауы)
мынадай білімін көрсетті:
қазақ тілі ___________________
қазақ әдебиеті ________________
қазақ тілі мен әдебиеті__________
орыс тілі ____________________
орыс әдебиеті ________________
орыс тілі мен әдебиеті__________
ана тілі _____________________
( ) әдебиеті __________________
шетел тілі ______________________
алгебра және анализ бастамалары ____
геометрия ____________________
информатика ____________________
география _______________________
биология ________________________
физика __________________________
химия ___________________________
дүние жүзі тарихы ____________
Қазақстан тарихы __________________
құқық негіздері ____________________
өзін-өзі тану ______________________
көркем еңбек______________________
дене шынықтыру __________________
алғашқы әскери және технологиялық даярлық ___________________________________
кәсіпкерлік және бизнес негіздері
графика және жобалау ______________ ___________________________________
___________________________________
___________________________________
қолданбалы курстар __________________
таңдауы бойынша курстар ______________
Директор ________/ __________/
Директордың орынбасары ______/ __________/
Сынып жетекшісі ___________/ __________/
М.О.
Приложение к аттестату
об общем среднем образовании
(без аттестата ЖОБ № ___ недействительно)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество) (при его наличии)
за время обучения в ______________________
___________________________________
(полное наименование организации
образования)
показал (-а) следующие знания:
казахский язык _____________________
казахская литература ________________
казахский язык и литература _______
русский язык _____________________
русская литература ________________
русский язык и литература__________
родной язык _____________________
( ) литература ____________________
иностранный язык ________________
алгебра и начала анализа ____________
геометрия ________________________
информатика ______________________
география ________________________
биология _________________________
физика ___________________________
химия ____________________________
всемирная история _________________
история Казахстана _______________
основы права __________________
самопознание _____________________
художественный труд_______________
физическая культура _______________
начальная военная и технологическая
подготовка ________________________
основы предпринимательства и бизнеса
графика и проектирование ___________ ___________________________________
___________________________________
___________________________________
прикладные курсы __________________
курсы по выбору ___________________
Директор _____/ __________/
Заместитель директора _____/ _________/
Классный руководитель ______/ _______/
М.П.

Қосымша ақпарат көздері